Nagrody i kary

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 maja 2019

Ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie  -

§ 129.  1. Nagrody 2. Kary

Nagrody

1)       Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a)      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b)     wzorową postawę,

c)      wybitne osiągnięcia,

d)     dzielność i odwagę,

e)      100% frekwencję.

 

2)       Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

 

3)       Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

a)      pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

b)     pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c)      dyplom,

d)     nagrody rzeczowe,

e)      stypendium.

 

4)       Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły;

 

5)       Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;

 

6)       Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.

 

7)       Uczeń otrzymuje nagrodę za 100% frekwencję, jeśli w pierwszym semestrze/w roku szkolnym nieobecność usprawiedliwionych pojedynczych godzin wyniosła <4.

 

 Kary

1)       Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.

2)       Ustala się następujące rodzaje kar:

a)      uwaga ustna nauczyciela,

b)     uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku lekcyjnym,

c)      upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,

d)     nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,

e)      zakaz uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i/lub klasowych (na wniosek wychowawcy lub dyrektora);

f)       przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy lub dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej),

g)      na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,  gdy ten:

ga) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

gb)  dopuszcza się kradzieży,

gc)  wchodzi w kolizje z prawem,

gd)  demoralizuje innych uczniów,

ge)  permanentnie narusza postanowienia statutu.

3)    Kara wymierzana jest na wniosek:

a)      wychowawcy,  nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,

b)     Rady Pedagogicznej,

c)      innych osób.

4)       Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

a)      wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,

b)     wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,

c)      odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-22
Data publikacji:2019-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1109