Jak liczyć punkty do szkoły ponadpodstawowej?

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 maja 2020

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać aż 200 punktów, w tym celu jednak musiałby mieć idealne świadectwo, maksymalne wyniki ze wszystkich części egzaminu oraz kilka dodatkowych osiągnięć i poświadczony udział w wolontariacie.

Tacy uczniowie zdarzają się (choć rzadko) i mogą bez większych obaw myśleć o dostaniu się do najlepszych szkół. Warto jednak pamiętać, że o tzw. progach punktowych, czyli o tym, ile punktów trzeba mieć, by dostać się do wybranej klasy w upatrzonej szkole, tak naprawdę dowiemy się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Wprawdzie na stronach internetowych poszczególnych placówek znajdziemy progi punktowe, ale dotyczą one ubiegłych lat. Należy je traktować orientacyjnie i brać pod uwagę głównie podczas układania kolejności szkół na liście swoich preferowanych klas i szkół.

Ile punktów za egzamin?

Z dwustu punktów połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty (wyniki tegorocznych testów będą znane 31 lipca 2020). Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wynik egzaminu z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Punkty za świadectwo

Druga część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen (powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie), za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia np. w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) czy osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.),

Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.

Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać 7 punktów. Za wolontariat – 3 punkty. Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych można otrzymać maksymalnie 18 punktów.

Jak zwiększyć liczbę punktów?

Jak jeszcze można poprawić swój wynik punktowy (i szansę na dostanie się do wybranej szkoły)? W tym momencie roku szkolnego możliwości są trzy:

  • zapracować na jak najwyższą ocenę na świadectwie z języka polskiego, matematyki i wybranych dwóch przedmiotów (np. historii i wiedzy o społeczeństwie dla większości profili humanistycznych albo biologii i chemii przy naborze na profil przyrodniczy);
  • postarać się o świadectwo „z czerwonym paskiem”, czyli poprawić oceny z wszystkich przedmiotów;
  • zawalczyć o punkty za wolontariat. Wiosną organizowanych jest wiele wydarzeń, przy których pomagać mogą wolontariusze; trzeba sprawdzić, czy mogą w nich brać udział osoby niepełnoletnie i czy po zakończeniu wolontariatu organizacja wydaje poświadczenie jego odbycia. Zaświadczenie takie należy przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie.

A co z wynikami dodatkowych sprawdzianów?

Trzeba pamiętać, że przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące – do oddziałów dwujęzycznych dotyczą one kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – sprawności, przy naborze do klas artystycznych – tzw. uzdolnień kierunkowych. Pokazują one, czy kandydat ma predyspozycje do specyficznego sposobu uczenia się i rozwijania zainteresowań. Egzaminy te w 2020 r. będą się odbywać między 23 czerwca a 7 lipca.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-25
Data publikacji:2020-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3515