Zarządzenie Dyrektora Szkoły

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 czerwca 2020

Zarządzenie nr 19/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

 

z dnia 28 maja 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

w sprawie przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz.493 ze zm.) oraz art.30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U z 2019 r. poz.1148 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. W szkole zostanie przeprowadzony egzamin końcowy ósmoklasisty w dniach:

a)      język polski 16 czerwca 2020 roku,

b)      matematyka 17 czerwca 2020 roku,

c)      język angielski 18 czerwca 2020 roku,

który trwać będzie odpowiednio:

a)       język polski 120 minut ( z możliwością wydłużenia do 180 minut ),

b)      matematyka  100 minut ( z możliwością wydłużenia do 150 minut ),

c)      język angielski  90 minut ( z możliwością wydłużenia do 135 minut ).

 1. Wydłużenia czasu przebiegu egzaminu następują w oparciu o dokumentację szkolną w zakresie  warunków i sposobu przebiegu egzaminu dla uczniów, którym taki tryb ustalono.
 2. Dni, w czasie których odbywa się egzamin ósmoklasisty, są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( dodatkowe dni  wolne do dyspozycji dyrektora).
 3. Termin dodatkowy egzaminu odbędzie się w dniach 7-9 lipca, o ile zajdzie taka potrzeba.
 4. Wyniki egzaminu  i zaświadczenia zostaną przekazane szkole w terminie do 31 lipca.
 5. Szkoła przekaże zaświadczenia poszczególnym uczniom w ustalonym terminie i wg ustalonego harmonogramu odbioru, z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

§ 2.

1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego  czyli dyrektor szkoły przeprowadzi szkolenie dla całego zespołu egzaminacyjnego tj. przewodniczącego, członków, nauczycieli rezerwowych, osób zaangażowanych w przebieg egzaminu. Termin i godzinę przeprowadzenia szkolenia wyznaczy dyrektor. Szkolenie będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się w szkole z zachowaniem zasad sanitarnych.

2. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego opracuje i poda do wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów klas ósmych, poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły w dzienniku elektronicznym, procedury organizacyjno-sanitarne obowiązujące podczas egzaminu, z którymi wszyscy wymienieni mają obowiązek się zapoznać.

3. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły, w tym członków i przewodniczących  zespołów nadzorujących do zapoznania się z wytycznymi i informatorem CKE/OKE Kraków,  dotyczącymi zasad i przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2019/2020 z aktualizacją na dzień 20 maja 2020r.

4. Wszyscy nauczyciele  zaangażowani w przebieg egzaminu mają  obowiązek zastosować się do ustalonych procedur , zasad  i wytycznych.

5. Składy zespołów nadzorujących,, ich funkcje ustala dyrektor szkoły, co zawiera dokumentacja szkolna.

6. Na mocy porozumienia z dyrektorami innych szkół , dyrektor zapewnia udział w każdym  zespole nadzorującym, nauczyciela innej szkoły.

7. Nauczyciele wskazani jako rezerwowi mają wypełniać w dniu egzaminu zadania organizacyjne związane z bezpiecznym wpuszczaniem uczniów na teren szkoły, a w razie konieczności mogą zastąpić nauczycieli powołanych do zespołów nadzorujących, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych, czy zaistniałej choroby, nie będą mogły przyjść w tym dniu do pracy. W razie konieczności dyrektor może powołać do zespołów nadzorujących innych nauczycieli zatrudnionych w szkole, nawet w dniu egzaminu.

 

§ 3

 1. Dyrektor szkoły  zwróci się do rodziców uczniów klas ósmych o przekazanie niezbędnych informacji  dotyczących ewentualnego uczulenia uczniów na maseczki ochronne oraz przejawów alergii lub innych schorzeń, mogących wywoływać objawy kaszlu, kataru lub łzawienia, a informację tę  pozyska za pośrednictwem wychowawców klas w terminie do 29 maja, a następnie  w dniu szkolenia przekaże ją członkom zespołów nadzorujących, aby, ci nie dokonali interpretacji tych objawów jako „niepokojące”.
 2. Dyrektor szkoły zwróci się do rodziców z zapytaniem czy ich dziecko jest zdrowe i nie posiada objawów chorobowych.

 

§  4

 1. Członkowie i przewodniczący zespołów nadzorujących zgodnie z wytycznymi CKE przygotują salę i dokumentację (plany sal, numerki stolików, karteczki z losami) niezbędną do przeprowadzenia egzaminu oraz przeprowadzą próby  nagłośnienia w salach, w których odbędzie się egzamin z języka obcego, a w przeddzień egzaminu z języka obcego, zespoły  nadzorujące sprawdzą stan techniczny urządzeń i ich rozmieszczenie gwarantujące odpowiednią jakość dźwięku.
 2. Członkowie zespołów nadzorujących powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej, konieczne jest jednak nadzorowanie piszących, także w pozycji stojącej.
 3. Przewodniczący zespołu nadzorującego ustala  i sporządza plan sali, z którym zapoznaje przed egzaminem członków zespołu.
 4. Uczniowie korzystają z własnych środków piśmienniczych: czarny długopis (nie wolno używać długopisów tzw. wymazywalnych), w czasie  egzaminu, a matematyki także  z własnej linijki.
 5. Na salę lekcyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych, co dotyczy zdających uczniów i wszystkich nadzorujących nauczycieli.
 6. Uczniowie wchodzą do szkoły o wyznaczonych godzinach, wyznaczonym wejściem i zachowują się, jak ustalono w procedurach organizacyjno-sanitarnych.
 7. Losowania numerków stolików przeprowadzają przewodniczący zespołów nadzorujących, w obecności zdającego.
 8. O godzinie ok. 8.50 przewodniczący  zespołów nadzorujących wraz z jednym przedstawicielem zdających  odbierają  od dyrektora szkoły materiały egzaminacyjne do poszczególnych sal oraz  pozostałą dokumentację, sprawdzają ich nienaruszalność i udają się do poszczególnych sal egzaminacyjnych.
 9. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący przekazuje uczniom informacje określone w wytycznych CKE. Przed egzaminem, w czasie jego trwania i  po jego zakończeniu, wszyscy wchodzący w skład zespołów nadzorujących wykonują swoje zdania zgodnie z wytycznymi CKE/OKE.
 10. Na terenie szkoły wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych.
 11. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenia, w których uczniowie będą mogli pod nadzorem pracownika szkoły,  pozostawić ubranie i rzeczy osobiste.

 

§  5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 28 maja 2020 r.

 

 DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Kwiatkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-07
Data publikacji:2020-06-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:383