Prawa ucznia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 września 2022

(Ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie)

§ 102.Prawa i obowiązki uczniów

1. Każdy uczeń szkoły ma prawo do:

 

1)       opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2)       maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3)       indywidualnych konsultacji z nauczycielami;

4)       pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5)       zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6)        jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

7)       życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8)       reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi  możliwościami i umiejętnościami;

9)       realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10)   indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11)   korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

12)    korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

13)   korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

14)   wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

15)   zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

16)   swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

17)    wypoczynku podczas dłuższych przerw bez konieczności odrabiania pracy domowej;

18)   do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

19)   być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;

20)   składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

21)   składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);

22)   uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych;

23)   poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu, a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;

24)   Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-28
Data publikacji:2022-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1083