Obowiązki ucznia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 września 2022

(Ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny  w Aleksandrowie)

 

§ 103 .1.  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny ma obowiązek:

 

1)   godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

2)   systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

3)   bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

4)    przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

5)    troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

6)    punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

7)   usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;

8)    uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych,

9)   stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

10)   dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów; 

11)    pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

12)    przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz  fryzury;

13)   posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg harmonogramu badań. 

 

§ 106.Uczniom nie wolno:

 

  1. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

  2. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

  3. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

  4. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody  zainteresowanych.

  5. Wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych . W  sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem nauczycieli lub sekretariatu szkoły.

  6. Zapraszać  obcych osób do szkoły.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-28
Data publikacji:2022-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1126