Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

EFS - Projekt "Dla przyszłości"

 

Projekt

 "Dla przyszłości” 

 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny: KAPITAŁ LUDZKI 

PriorytetIX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Beneficjentem projektu jest GMINA ALEKSANDRÓW

Projekt jest realizowany w Szkole Postawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

 

W ramach projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i realizowane są następujące działania – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 - zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie/szczególnie uzdolnionych,

 - zajęcia polonistyczne rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie/szczególnie uzdolnionych,

 - zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie,

 -zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie,

 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu języka angielskiego,

 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności technologii informacyjnej,

 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

 - zajęcia sportowe dla uczniów uzdolnionych sprawnością fizyczną,

 - zajęcia dla uczniów rozwijające umiejętność pływania,

 - zajęcia dla uczniów  w doskonaleniu umiejętności matematycznych – zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas III i VI,

 - zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie/szczególnie uzdolnionych,

 - zajęcia dla uczniów rozwijające zainteresowania historyczne.

 

Wyżej wymienione działania organizowane będą w okresie  roku szkolnego 2013/2014 w wymiarze 1 godziny tygodniowo tj. 30 godzin zajęć pozalekcyjnych w ciągu roku

 

Uczestnikami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie.

 Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą przed lekcjami w czasie od 800 do 845 oraz po lekcjach od 1245 do 1515.

 Projekt realizowany jest o 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Budzet projektu ogółem 285 819,80 zł

                  

Realizacja projektu zakończona 30.06.2014 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: