Rzecznik Praw Ucznia

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

„ Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,

do sprawiedliwego ich rozważania”  

~~Janusz Korczak

 

 

Drogi Uczniu!

Jeśli masz problem,

potrzebujesz rozmowy o trudnej

i niebezpiecznej  sytuacji, w której się znalazłeś,

lub masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

zapraszam.

 

Jestem do Waszej dyspozycji podczas każdej przerwy

i po zajęciach lekcyjnych.

 

Możecie również napisać do mnie, wykorzystując dziennik elektroniczny.

 (Pamiętajcie, że wszelkie sytuacje sporne

powinniście omówić najpierw ze swoim wychowawcą)

Rzecznik Praw Ucznia

Anna Tarnowska

 

 


 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.
 2. Zwiększanie świadomości prawnej dzieci.
 3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.
 4. Propagowanie praw ucznia w szkole.
 5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 6. Świadczenie pomocy uczniom ( jak korzystać z praw i szanować prawa innych ).
 7. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.
 8. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców regulaminu szkoły i innych regulaminów.
 9. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 10. Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.
 11. Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 12. Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.

 

Sposoby i środki działania Rzecznika Praw Ucznia

 1. Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
 2. Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka (np. prawnikiem, psychologiem, pedagogiem szkolnym, PPP, Policją, OPS ).
 4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.

 

Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia

 1. Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
 2. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 3. Działa wg ustalonego trybu postępowania.
 4. Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

 

Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. W przypadku kłopotów z rozstrzygnięciem sporu zasięgnięcie opinii wychowawcy, nauczycieli, dyrektora, Rady Pedagogicznej.
 4. Ostateczna decyzja dotyczącą konfliktu podjęta może być w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia

 1. Znajomość i działalność zgodna ze Statutem Szkoły, Kodeksem Ucznia, Konwencją Praw Dziecka, innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia w przypadku zgłoszenia problemu.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu i Rady Pedagogicznej o podjętych działaniach.
 6. Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.
 7. Sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno – wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 8. Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 9. Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka.

 

                                                                                                                                                                                                                              Rzecznik Praw Ucznia: Anna Tarnowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: