Deklaracja dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie mieści się w dwóch budynkach dalej nazwanych główny i drugi (główny: Aleksandrów Pierwszy 104, 23-408 Aleksandrów, drugi: Aleksandrów Trzeci 554 Tel.: (84) 687-50-20, email: spaleksandrow@op.pl). Szkoła dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie.

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.02.2018

2. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Gancarz, e-mail: spaleksandrow@op.pl . Można także zadzwonić na numer telefonu (84) 687-50-20. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
 • możliwość poruszania się na stronie bez użycia myszki, korzystając z klawisza Tab

4. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Ctrl + F - szukanie na stronie
 • Ctrl + P - drukowanie strony
 • Ctrl+ I – informacje o stronie
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

5. Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie mieści się w dwóch budynkach. Budynek główny znajduje się w Aleksandrowie Pierwszym 104, 23-408 Aleksandrów. Drugi budynek w Aleksandrowie Trzecim 554, 23-408 Aleksandrów.

Budynek główny:

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia, nazwane wejście główne, wejście do szatni oraz wejście z tyłu szkoły przy sali gimnastycznej. Schody prowadzą tylko wejściem do szatni.

Wejście główne od frontu prowadzi na parter budynku i nie posiada barier w postaci schodów i progów. Dla osób z wózkami dostępne jest lewe skrzydło szkoły, w którym znajdują się dwie sale lekcyjne, biblioteka,  mała sala gimnastyczna, hala sportowa oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać również z wejścia z tyłu budynku przy sali gimnastycznej.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze szkoły. W budynku nie ma windy ani platformy pozwalającej dostać się na piętro oraz do piwnicy.

Szatnie znajdujące się w budynku w piwnicy nie są przystosowane dla osób na wózkach oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Na terenie obiektów sportowych (hala sportowa, orlik) jest dostęp dla wózków inwalidzkich. W szatniach orlika znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku drugim:

Do budynku prowadzi trzy wejścia. Główne, boczne przy sali gimnastycznej oraz z tyłu budynku. Wszystkie wejścia nie mają barier w postaci schodów i progów. Dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim dostępny jest parter budynku, w którym znajduje się sekretariat szkoły, Biblioteka Publiczna, jadalnia, hala sportowa oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Szatnie nie są przystosowane dla osób na wózkach oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma windy ani platformy pozwalającej dostać się na piętro.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami ogólnodostępnymi. Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku głównym i drugim:

W pobliżu budynków znajduje się parking z miejscami ogólnodostępnymi. Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma pętli indukcyjnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

6. Informacje na temat procedury wnioskowo- skargowej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Gancarz.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84) 687-50-20.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  żądania zapewnienia dostępności można składać drogą mailową:  spaleksandrow@op.pl 

pocztą: Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie, Aleksandrów Pierwszy 104, 23-408 Aleksandrów

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę 

w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Informacje dodatkowe

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych lub słabosłyszących,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Strona internetowa jest responsywna, umożliwia automatyczne dostosowanie wyświetlania do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

8. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.11.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: